Användarvillkor

1.GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

Genom att besöka eller använda någon av våra webbsidor, lojalitetsprogram eller mobilapplikationer (s.k. appar) (gemensamt “Tjänsterna”), som kan nås genom olika media och enheter och tillhandahålls av Täby Centrum (“Vi” eller ”Oss”), accepterar du och förbinder dig att följa dessa användarvillkor (“Användarvillkor”).

Användarvillkoren utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte accepterar något av Användarvillkoren ska du inte använda Tjänsterna.
Användarvillkoren är tillämpliga på alla Tjänster. Vissa Tjänster kan vara föremål för särskilda villkor (se nedan ”Särskilda villkor för vår Lojalitetsprogramtjänst” och ”Särskilda villkor för geolokalisering”).

Notera att Vi kan erbjuda tjänster som inte är föremål för Användarvillkoren utan för tjänsternas egna användarvillkor (exempelvis regleras de presentkort vi erbjuder av särskilda användarvillkor).
För att del av angivna Tjänster krävs att du är över arton (18) år.

2.REGISTRERING OCH KONTO

Du kan behöva skapa ett konto hos Oss för att få åtkomst till lojalitetsprogram och/eller vissa av våra tjänster genom mobilapplikationer eller webbsidor. Det är frivilligt att skapa ett konto och att lämna efterfrågad information om personuppgifter.

När du skapar ett konto hos Oss kommer du behöva slutföra en registreringsprocedur och erbjuds då följande val:

•skapa ett konto genom att använda referensen för lojalitetskortet som har utfärdats till dig av Oss (dvs. fyll i koden som anges under streckkoden på lojalitetskortet eller skanna streckkoden) och bekräfta dina personuppgifter (dvs. för- och efternamn, födelsedatum, adress, postnummer, kön, telefonnummer och e-post); eller

•skapa ett konto genom att lämna efterfrågade uppgifter (dvs. för- och efternamn, e-post, födelsedatum, adress, postnummer, kön och telefonnummer) och välj ett lösenord; eller

•skapa ett konto genom att använda ditt konto hos Facebook, Google eller Twitter.

Under alla omständigheter accepterar du att tillhandahålla korrekt och fullständig information till Oss.

När kontot är skapat kopplas det automatiskt till lojalitetskortet som Vi kan ha utfärdat till dig innan kontot skapades.

Om du när du skapar kontot inte har ett lojalitetskort utfärdat av Oss kommer ett lojalitetskort automatiskt att skapas när du skapar kontot.

Du accepterar att lojalitetsprogrammet och -kortet är personligt och avsett för eget personligt och privat bruk. Lojalitetsprogrammet och -kortet kan inte överlåtas och lojalitetskortet är inte ett betalkort. Du accepterar att Vi förbehåller oss rätten att när som helst och avsett skäl kunna ändra, tillfälligt avbryta eller avsluta lojalitetsprogrammet.

Om du har valt att logga in genom Facebook, Google eller Twitter loggar du in genom ditt lösenord för Facebook, Google eller Twitter. I alla andra fall kommer du efterfrågas att logga in genom din e-post och valda lösenord.

Du accepterar att omedelbart informera Oss om all otillbörlig användning av ditt konto för åtkomst till Tjänsterna.

Om du vill ansluta till lojalitetsprogrammet utan att skapa ett konto hos Oss för andra Tjänster som erbjuds genom våra mobilapplikationer eller webbsidor, eller om du vill ha nytta av ett fysiskt lojalitetskort, vänligen se särskilda villkor nedan för skapande av ett lojalitetsprogram (”Särskilda villkor för vår Lojalitetsprogramtjänst”).

3.EXTERNA LÄNKAR OCH INNEHÅLL

Vi kan föreslå hyperlänkar från Tjänsterna, eller från kommunikation du mottar från Tjänsterna, till tredje mans webbsida eller Internetkällor som Vi inte kontrollerar.
Du accepterar att Vi inte i något fall är ansvarig för information, innehåll, produkter, tjänster eller material som är tillgängligt på tredje mans webbsidor eller Internetkällor, och inte heller för påstådd eller faktisk skada orsakad av åtkomst eller användning av sådan information, innehåll, produkter, tjänster eller material.

4.INTEGRITET OCH SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Vid användning av Tjänsterna ber Vi dig att lämna personuppgifter och/eller information vilket krävs för att tillförlitligt identifiera dig för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Viss information är nödvändig för att för att kunna tillhandahålla och underhålla Tjänsterna medan annan information används för att kunna anpassa innehållet i Tjänsterna till dig.

Du har rätt att, i enlighet med gällande lagstiftning, efter skriftlig begäran till Täby Centrum, Göran Elgfelts gata 2, 4 tr, 183 34 Täby, få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av fel i dina registrerade personuppgifter, motsätta dig att få reklammaterial och att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Marie Thaarup, marie.thaarup@unibail-rodamco.com eller Maria Sjödin, maria.sjodin@unibail-rodamco.com, och bifoga en kopia av ditt identitetskort. Personuppgifter som du lämnat till Oss kan komma att överföras till våra samarbetsparters, dotterbolag, tillförlitliga tjänsteleverantörer, rättslig myndighet och tillsynsmyndighet samt förvärvande bolag. Vi säkerställer att din information som behandlas av Oss eller andra mottagare hålls konfidentiell och är skyddad mot obehörig åtkomst, förlust eller radering.

Personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att lämnas vidare till våra närstående företag, tillförlitliga tjänsteleverantörer som är belägna i USA, rättsliga eller tillsynsmyndigheter samt eventuellt förvärvande företag. Vi försäkrar att dina uppgifter som hanteras av oss och de andra mottagarna behandlas konfidentiellt och skyddas mot otillåten åtkomst, förlust och förstörelse. När dina personuppgifter överförs till USA täcks av en tillfredsställande skyddsnivå eftersom vi ingår europeiska standardklausuler med de tjänsteleverantörer som har åtkomst till dina personuppgifter därifrån.

För behandling av dina personuppgifter för vissa ändamål kommer Vi att först inhämta särskilt samtycke (t.ex. för reklamutskick som Vi tror du kan vara intresserad av, geolokalisering och för att samköra dina personuppgifter som samlas in från användningen av våra olika Tjänster).

Se Vår Integritetspolicy för mer information om skyddet för din integritet och för behandling av dina personuppgifter.

5.IMMATERIELL EGENDOM

5.1Vårt innehåll


Tjänsterna, inklusive all mjukvara som används i samband med Tjänsterna och allt dess innehåll (inklusive, men ej begränsat till, text, redaktionellt innehåll, databaser, layout, operativsystem, foton, bilder, videos, ljud, kartor, logotyper, varumärken, information och varje element av varje slag innefattande Tjänsterna) (gemensamt ”Innehållet”) är skyddat av tillämplig immaterialrättslig lagstiftning och ägs, kontrolleras och licenseras av eller till Oss.

Vi erbjuder en personlig, icke-exklusiv, internationell, ej överlåtbar, begränsad och återkallelig licens att använda Tjänsterna enbart för privat bruk på dator eller mobil enhet under tiden du använder Tjänsterna.

Om inte annat särskilt anges enligt Användarvillkoren eller följer av tillämplig tvingande lagstiftning får Tjänsterna eller Innehållet, helt eller delvis, inte kopieras, reproduceras, återanvändas, tillgängliggöras, överföras, bearbetas, översättas, användas för att skapa bearbetade verk, säljas, överlåtas, underlicenseras, bakåtkompileras (”reverse engineering”) eller helt eller delvis tas ut eller distribueras i något medium.

Överträdelse av dessa villkor utgör intrång och kan medföra civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Vi och våra licenstagare förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder vid överträdelse av dessa villkor.

5.2Ditt innehåll

Genom Tjänsterna kan du generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra text, redaktionellt innehåll, foton, bilder, grafik, videos, ljud, medelanden, logotyper, varumärken och annat material av varje slag som du lämnar, lagrar eller delar när du använder Tjänsterna (gemensamt “Ditt Innehåll”).

Du behåller äganderätten till Ditt Innehåll. Genom att generera, posta, ladda upp, mata in, lämna in eller tillgängliggöra Ditt Innehåll genom Tjänsterna accepterar du att ge Oss och våra dotterbolag en internationell, kostnadsfri, icke-exklusiv, underlicensierbar och överlåtbar licens att använda, reproducera, tillgängliggöra, publicera, bearbeta, formatera, utnyttja och översätta Ditt Innehåll i valfritt medium, i den utsträckning som tillämplig tvingande lagstiftning tillåter, i samband med Tjänsterna. Licensen gäller till utgången av en ettårsperiod som följer efter att ditt konto har avslutats, oavsett skälet till att kontot har avslutats.

6.DINA SKYLDIGHETER

6.1Användarinnehåll och uppförande


Tjänsterna ger dig möjlighet att dela Ditt Innehåll inklusive att dela information på sociala medier. Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för användningen av Tjänsterna och för allt Ditt Innehåll.

Du accepterar att inte använda något av Ditt Innehåll eller Tjänsterna för olagliga eller olämpliga syften inklusive men inte begränsat till att:

•posta, tillhandahålla mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som strider mot allmän ordning och moral eller är olagligt, hotfullt, trakasserande, våldsamt, kränkande, skadligt för andra, vilseledande, nedsättande, obscent, ärekränkande, förolämpande, pornografiskt, inkräktande på annans privatliv, hatiskt, rasistiskt, diskriminerande eller på annat sätt stötande eller främjar eller uppmuntrar olaglig verksamhet;

•posta tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla Ditt Innehåll till Tjänsterna på ett sätt som byter mot lagar eller regler eller gör intrång i tredje mans rätt inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, rätten till företagshemligheter, patent, immaterialrätt, integritetsskydd eller personrätt eller egendom;

•posta tillhandahålla, mata in, ladda upp, lämna in eller på annat sätt tillhandahålla ”spam”, reklam, oombedd eller otillåten reklam eller någon annan form av erbjudande via Tjänsterna;

•använda virus, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, sabotageprogram, maskar, destruktiva program, defekter, trojanska hästar, skadade filer eller annan programvara, filer eller program ägnade att störa, förstöra, begränsa eller försämra den normala funktionen av Tjänsterna, servrarna eller nätverken kopplade till Tjänsterna;

•skada eller försöka skada barn på något sätt;

•skapa en falsk identitet i syfte att förleda andra;

•använda teknik, automatiska system såsom robotar, webbspindlar eller sökrobotar eller andra medel för att samla eller få åtkomst till otillåtet innehåll eller utrymmen som inte är offentliga;

•använda, verktyg för datautvinning, robotar eller liknande verktyg för samling och utvinning av data;

•försöka testa, undersöka eller analysera sårbarheten av system eller nätverk kopplade till Tjänsterna eller bryta mot säkerhets- eller verifieringsåtgärder;

•marknadsföra eller erbjuda varor eller tjänster till försäljning för kommersiellt syfte.

Vi granskar inte Ditt Innehåll på Tjänsterna. Vi förebehåller Oss dock rätten, men åtar Oss inte skyldigheten, att granska Ditt Innehåll och att efter eget gott finnande ta bort hela eller delar av Ditt Innehåll som strider mot Användarvillkoren. Vi granskar och kontrollerar inte heller kommunikation som sker mellan användare på Tjänsterna. Informera Oss om du identifierar något olagligt innehåll.

Överträdelse av Användarvillkoren kan medföra en varning och/eller omedelbar avstängning av kontot utan förvarning och utan begränsning av Vår rätt att vidta eventuella rättsliga åtgärder.

6.2Ditt ansvar


Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dina lösenord och kontoidentifikation hemlig. Vi ansvarar inte för tredje mans användning av ditt konto. Du ansvarar för alla aktivitet som sker genom ditt konto. Vi uppmuntrar dig att använda ett säkert lösenord och regelbundet ändra lösenord för att begränsa risken för obehörig användning av ditt konto.

Du är och förblir under alla omständigheter ensam ansvarig för Ditt Innehåll som du överför till Tjänsterna, din användning av Tjänsterna och alla aktiviteter som sker genom ditt konto. Du är därmed ansvarig att vidta ordentlig konfigurering och vidta alla lämpliga åtgärder för att bibehålla adekvat säkerhet och skydd samt vidta säkerhetskopiering av Ditt Innehåll, inklusive din egen data och/eller mjukvara lagrad på din dator och/eller mobila enhet, för att skydda dig mot attacker.

Du godkänner att du på eget ansvar och risk får åtkomst till, laddar ned eller erhåller på annat sätt information, material eller data vid användning av Tjänsterna samt att du är ensam ansvarig för skada på ditt datorsystem eller förlust av data som orsakas av nedladdning av sådan information, material eller data.

Du måste själv tillhandahålla all utrustning (inklusive dator, mobil enhet, etc.) i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive men ej begränsat till immaterialrättslig lagstiftning, för att få åtkomst till och använda Tjänsterna.

7.VÅRA SKYLDIGHETER

Tjänsterna tillhandahålls av Oss endast i informationssyfte. Även om rimliga ansträngningar vidtas för att säkerställa att Innehållet i Tjänsterna är aktuell, fullständig och uppdaterad erbjuder Vi Tjänsterna på basis av ”hur det är tillgängligt” utan garantier. Du accepterar att du använder Tjänsterna på egen risk.

I den utsträckning annat inte följer av tvingande lagstiftning är vi inte ansvarig för (i) skada, förlust eller eventuella konsekvenser till följd av användning av Tjänsterna eller dess Innehåll, eller för Ditt Innehåll som du tillhandahåller på Tjänsterna, eller (ii) för indirekt skada eller förlust, immateriella skador eller skada på grund av utebliven vinst, intäkter, användning eller data orsakad av användning eller drift av Tjänsterna.

Du godkänner att (i) Tjänsterna inte är fri från fel eller virus, (ii) anslutning till Tjänsterna medför en risk som finns vid all anslutning och överföring på Internet och i mobila nätverk, särskilt vad avser dataöverföringshastighet, informationssökning, konsultationssvarstid samt teknisk prestanda, (iii) Vi har inte kontroll över tredje mans nätverk eller webbsidor som du kan få åtkomst till vid användning av Tjänsterna, och (v) Vi avsäger oss alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier avseende tillfredsställande kvalitet och anpassning för syfte eller behov av Innehållet och Tjänsterna.

8.SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VÅR LOJALITETSPROGRAMSTJÄNST OCH FYSISKA LOJALITETS KORT

Vårt lojalitetsprogram är kostnadsfritt och medför att du kan ha fördel av erbjudanden, kampanjer och information relaterad till vårt lojalitetsprogram enligt vad som närmare anges på vår webbsida.
För att ha fördel av vårt lojalitetsprogram ska du skapa ett specifikt konto hos Oss enligt vad som beskrivs nedan. Om du istället vill ha vår elektroniska version av lojalitetskortet och/eller av andra Tjänster som erbjuds av oss genom mobilapplikationer och webbsidor, inklusive lojalitetsprogrammet, se ovan gällande de allmänna villkoren för registrering och konto (”Registrering och Konto”).
Vårt lojalitetsprogram och vårt fysiska lojalitetskort tillhandahålls efter begäran enligt ett av följande val:

•i köpcentrumet: (i) gå direkt till receptionen i köpcentrumet; (ii) fyll i aktuellt formulär med efterfrågad information; och (iii) värdinnan kommer direkt att skapa och ge dig ett personligt lojalitetskort; eller

•genom vår webbsida: (i) besök vår webbsida och fyll i registreringsformuläret för lojalitetsprogrammet som finns på vår webbsida eller använd ditt konto hos Facebook, Google eller Twitter; (ii) en identifierare kommer att tilldelas dig och skickas via e-post; (iii) skriv ut det mail du får och ta med det till receptionen i köpcentrumet och (iii) värdinnan kommer direkt att skapa och ge dig ett personligt lojalitetskort.

Om du efter att ha skapat lojalitetskortet vill dra fördel av våra andra Tjänster eller av en elektronisk version av lojalitetskortet, se ovan gällande de allmänna villkoren för registrering och konto (”Registrering och Konto”), särskilt om hur man skapar ett konto genom att använda referensen på lojalitetskortet som redan har utfärdats av Oss.

Under alla omständigheter godkänner du att tillhandahålla korrekt och fullständig information till Oss samt att uppdatera sådan information när nödvändigt.

Du accepterar att lojalitetsprogrammet och -kortet är personliga och avsedd för privat bruk. De kan inte överlåtas och lojalitetskortet är inte ett betalkort. Du är helt och hållet ansvarig för att hålla dina lösenord och kontoidentifikation hemlig. Vi ansvarar inte för tredje mans användning av ditt konto. Du ansvarar för all aktivitet på ditt konto. Vi uppmuntrar dig att använda ett säkert lösenord och regelbundet ändra lösenord för att begränsa risken för obehörig användning av ditt konto. Du godkänner att omedelbart informera Oss om all otillbörlig användning av ditt konto för åtkomst av Tjänsterna.

Systemet bakom lojalitetskortet är baserat på RFID teknologi (radiofrekvensidentifiering). RFID består av användning av elektromagnetiska fält för att överföra data för att automatiskt identifiera och spåra taggar knutna till lojalitetskortet. Om du inte vill att Vi använder sådan teknik bör du istället använda vår elektroniska version av lojalitetskortet som tillhandahålls via våra mobilapplikationer.
Om du inte vill ta del av denna process, går det bra att använda den nerskalade upplagan av lojalitetsprogram via Vår mobilapplikation.

9.SÄRSKILDA VILLKOR FÖR GEOLOKALISERING

9.1“Meet My Friends” Tjänster

Genom vissa av våra mobilapplikationer erbjuder Vi en Tjänst kallad “Meet My Friends”. Du får åtkomst till denna Tjänst om du har skapat ett konto hos Oss men Tjänsten nås enbart via våra mobilapplikationer. För mer information se allmänna villkor ovan avseende registrering och konto (”Registrering och Konto”).

Tjänsten ”Meet My Friends” låter sina användare dela sin geografiska position inom vårt köpcentrum med sina vänner som också använder Tjänsten ”Meet My Friends”. På så vis kan användare besöka köpcentrumet själva medan de vet var deras vänner är och då träffas vid en specifik plats eller föreslå en mötesplats. Du har genom Tjänsten ”Meet My Friends” dessutom möjlighet att lokalisera vissa av våra anställda eller leverantörer som har särskilda uppdrag på köpcentrumet (t.ex. s.k. “personal shoppers” eller köksmästare som ansvarar för matlagningskurser).
För att kunna lokaliseras på kartan behöver du aktivera Bluetooth på din smartphone. Detta krävs dock inte om du bara vill se dina kontakters position på kartan.

Första gången du ansluter till Tjänsten “Meet My Friends” kommer vi fråga efter ditt samtycke att aktivera geolokalisering på din mobila enhet och att dela din geolokaliseringsdata.
Om du accepterar geolokalisering av din mobila enhet och att dela din geolokaliseringsdata aktiveras det direkt och gäller för kommande anslutningar förutom när du för att tillfälligt justera dina inställningar för geolokalisering använder ”synlig/ej synlig” funktionen som finns direkt på kartan. Du kan också när som helst permanent avaktivera geolokalisering i dina profilinställningar.
Om du har använt ditt konto hos Facebook, Google eller Twitter för att skapa ett konto hos Oss kommer du att kunna se vilka av dessa kontakter som använder Tjänsten ”Meet My Friends” och fråga om de vill dela sin position med dig.

Enligt standardinställningen är användare av Tjänsten ”Meet My Friends” synliga för alla andra användare av Tjänsten ”Meet My Friends”. Du kan ändra inställningarna för delning av position genom att välja ett av följande val:

•att vara synlig för alla andra användare av Tjänsten “Meet My Friends;

•att vara synlig endast för dina kontakter; eller

•att inte vara synlig för någon användare av Tjänsten ”Meet My Friends”.

Valen du har gjort registreras och blir tillämpliga för varje gång du använder mobilapplikationen. Dessutom har du när som helst alltid tillgång till funktionen ”synlig/ej synlig” som finns direkt på kartan för att tillfälligt ändra inställningarna under tiden för den aktuella anslutningen till Tjänsten ”Meet My Friends”.

Du kan inte dela din position utanför köpcentrumet. Dina lokaliseringsval aktiveras av de sändare/mottagare som är installerade endast i de gemensamma utrymmena i köpcentrumet.
Med beaktande av det ovan sagda godkänner du att vissa funktioner av Tjänsten ”Meet My Friends” är baserad på geolokaliseringsdata och särskilt den geografiska positionen av din mobila enhet inom vårt köpcentrum.

I syfte att tillhandahålla Tjänsterna kommer vissa funktioner för Tjänsten ”Meet My Friends” kräva att dina geolokaliseringsdata blir överförda till Oss och att dessa geolokaliseringsdata kommer delas med andra användare av Tjänsterna eller endast med dina kontakter, beroende på ditt val ovan avseende inställningar för delning av position.

Om du godkänner geolokalisering av din mobila enhet och delning av geolokaliseringsdata godkänner du också användning och delning av din geolokaliseringsdata med andra användare beskrivna ovan och med tredje man. För mer information se vår Integritetspolicy.

9.2Andra tjänster


Om vi får ditt föregående samtycke kan information om var du befinner dig i vårt köpcentrum samlas in och bearbetas av Oss medan du verifieras på våra mobilapplikationer i syfte att mäta frekvensen av dina besök och dina besöksrutter inom vårt köpcentrum. På basis av frekvens och besöksrutter kan vi, under förutsättning att vi fått ditt föregående samtycke, erbjuda lojalitetsfördelar och reklammaterial.

Första gången du verifieras på vår mobilapplikation frågar vi efter ditt samtycke att aktivera geolokalisering på din mobila enhet. Om du godkänner geolokalisering aktiveras den genast och för kommande anslutningar på din mobilapplikation vid kommande besök i vårt köpcentrum. Du kan när som helst avaktivera geolokalisering av din mobila enhet genom dina mobilinställningar.
Om du godkänner geolokalisering av din mobila enhet och delar geolokaliseringsdata godkänner du användning och delning av geolokaliseringsdata med tredje man. Se vår Integritetspolicy för mer information.

10.YTTERLIGARE TJÄNSTER

Vi har utvecklat de nya tjänsterna Smart Pak och In & Out för att förbättra din erfarenhet när du besöker våra kommersiella centra.

När du loggar in på ditt användarkonto för att använda Smart Park-tjänsten, använder vi dina personuppgifter som möjliggör geolokalisering av din bil på parkeringen till våra köpcentra. Men om du inte loggar in på ditt användarkonto, använder vi inte dina personuppgifter.

När du vill utnyttja tjänsten In & Out, använder vi de personuppgifter som du lämnat till oss när du skapade ditt användarkonto. Speciellt gäller det registreringsskylten som gör det möjligt att automatiskt öppna parkeringen när du kör in eller ut från våra köpcentra.

Dessutom kan vi använda dina personuppgifter när du utnyttjar tjänsterna Smart Park och In & Out för att informera dig om nya tjänster vi utvecklar och som kan vara av intresse för dig.

Personuppgifterna delas inte med och/eller görs inte tillgängliga för tredje man och de används inte i något annat syfte än de som nämns ovan. Enligt Europaparlamentets och Europeiska Unionens Råds förordning (2016/679) med uppdatering från den 27 april 2016, har du som användare rätt att få åtkomst till, korrigera och radera dina personuppgifter. Du kan utnyttja dessa rättigheter genom att kontakta tjänsten.

11.ÖVERLÅTELSE

Du samtycker till att Vi kan överlåta eller delegera våra rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren till tredje man.

12.BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, eller av någon anledning overkställbar, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga.

13.ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Vi kan komma att ändra eller uppdatera Användarvillkoren från tid till annan. Ändringar i Användarvillkoren träder i kraft när de ändrade Användarvillkoren har publicerats via Tjänsterna. Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt medgivande enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig via Tjänsterna och i förekommande fall söka ditt medgivande.

14.TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Användarvillkoren ska tolkas och regleras av svensk lag.

TILL TOPPEN AV SIDAN